Aktiv Ungdom i Sollentuna´s kulturstipendium 

 

 

 

§1

Aktiv Ungdoms kulturstipendium är instiftat av föreningen Aktiv Ungdom i Sollentuna för att hedra barn och ungdom i Sollentuna som har gjort något extra.

 

§2

Syftet med stipendiet är att stimulera och stödja kulturverksamhet hos barn och ungdomar i Sollentuna kommun.

 

§3

Stipendiet delas ut till person som är högst 20 år och som under innevarande år gjort insatser för barn och ungdomars kulturverksamhet inom Sollentuna kommun.

 

§4

Stipendiat skall mottaga ett tusen (1000) kronor samt ett skriftligt erkännande.

 

§5

Stipendiet utdelas årligen vid sådant tillfälle som Aktiv Ungdom i Sollentunas

föreningsstämma beslutat.

 

§6

Förslag på stipendiat skall lämnas till Aktiv Ungdom i Sollentunas expedition senast 30 dagar innan beslutat tillfälle för utdelning.

 

§7

Förslag på stipendiat skall vara skriftligt och innehålla en presentation av föreslagen samt motivering innehållande dennes meriter.

 

§8

Bland inkomna förslag utser representanter ur föreningens styrelse enhälligt den som skall stipendieras.

 

§9

Aktiv Ungdom i Sollentuna skall föra förteckning över utdelade stipendier.

 

§10

Aktiv Ungdom i Sollentuna skall kungöra stipendiet i samband med marknadsföring av föreningens aktiviteter senast tre veckor innan ansökningstidens utgång.

 

§11

Stipendiet skall endast delas ut de år då Aktiv Ungdom i Sollentunas föreningsstämma beslutat att så skall ske.

 

§12

Förändringar i dessa stadgar beslutas enhälligt av Aktiv Ungdom i Sollentunas styrelse.