Information om GDPR och våra medlemmar

Eftersom vi samlar in uppgifter om en medlem måste vi informera er om bland annat följande:

  • vem som är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar den personuppgiftsansvarige (oftast föreningens styrelse) (hoppas kunna återkomma om den frågan efter kommande styrelsemöte i september)?
  • vilka personuppgifter vi behandlar (till exempel namn och adress) vi behandlar dessa uppgifter som i ett led att kunna fullfölja bokningen ni har gjort för kommande kurs.
  • varför vi behandlar dessa personuppgifter (för vilket ändamål och med vilken rättslig grund) se ovanstående svar
  • vilka mottagare som ska ta del av uppgifterna (till exempel en samarbetspartner) vi meddelar endast Sollentuna Kommun denna information OM dem begär det.
  • om ni tänker överföra personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES). Vi kommer inte eller behöver inte överföra dessa uppgifter till sk. tredjeland.

Vi måste även informera våra medlemmar om era rättigheter. Ni har bland annat rätt att

  • få tillgång till era personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få era personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

 
Vi vill med denna information meddela er att vi tar detta på fullt allvar och därför informerar vi om detta
till er.